• Inici
  • |
  • Notícies
  • |
  • Gestió dels llibres registres d'ingressos i despeses en l'Impost sobre la Renda des de 2020

Notícies

Fiscal

Gestió dels llibres registres d'ingressos i despeses en l'Impost sobre la Renda des de 2020

Ordre HAC / 773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Fisicas.

Article 1. Llibres registres en activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.
1. D'acord amb el que es disposa en l'apartat 4 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març, els contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa estaran obligats a la gestió i conservació dels següents llibres registres:
a) Llibre registro de vendes i ingressos.
b) Llibre registro de compres i despeses.
c) Llibre registro de béns d'inversió.
2. Els qui fossin titulars de diversos establiments situats en l'àmbit d'aplicació de l'impost podran portar, en cadascun d'ells, els llibres registres establerts en l'apartat anterior, en els quals anotaran per separat les operacions efectuades des d'aquests establiments, sempre que els seients resums d'aquests es traslladin als corresponents llibres registres generals que hauran de portar-se en el domicili fiscal.
Article 2. Lliuro registre de vendes i ingressos.
1. El llibre registro de vendes i ingressos, en el qual s'anotaran, amb la deguda separació, la totalitat dels ingressos derivats de l'exercici de l'activitat, contindrà:
a) El número de la factura expedida, i si escau la sèrie, en el qual es reflecteixi l'ingrés. Quan no existeixi obligació d'emetre factura, els ingressos es numeraran correlativament, anotant-se en el llibre registro de vendes i ingressos el número que correspongui en cada cas.
b) La data d'expedició de la factura i la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior.
c) El nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del destinatari.
d) Concepte. A aquest efecte es reflectirà, almenys, amb el desglossament d'ingressos íntegres que consti en l'últim model de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat a l'inici de l'exercici al qual corresponen els ingressos anotats en aquest llibre registro.
e) Import de l'operació o, si l'operació està subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit, la base imposable de les operacions determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit i, si escau, el tipus impositiu aplicat i la quota tributària. Igualment serà vàlida l'anotació d'una mateixa factura en diversos seients correlatius quan inclogui operacions que tributin a diferents tipus impositius.
f) Si l'operació està subjecta a retenció o ingrés a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es consignarà separadament el tipus de retenció aplicat a l'operació i l'import retingut pel destinatari.
2. Quan es tracti de factures expedides en les quals no sigui preceptiva la identificació del destinatari d'acord amb el que es disposa en l'article 7.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i la meritació del qual s'hagi produït dins del mateix mes natural, l'anotació individualitzada de les factures a què es refereix aquest article es podrà substituir per un seient resumeixen diari, en el qual es farà constar:
a) Els números inicial i final de les factures.
b) La data d'expedició de les factures.
c) Referència al fet que es tracta d'un seient resumeixen de factures expedides d'acord amb el que es disposa en l'article 7.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
d) Si l'operació està subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit, la base imposable global corresponent a cada tipus impositiu, els tipus impositius, la quota global de les factures numerades correlativament i expedides en la mateixa data. Si l'operació no està subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit, es farà constar l'import de l'operació.
3. Igualment, hauran d'anotar-se per separat les factures rectificatives a què es refereix l'article 15 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, consignant el número de la factura expedida, data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior, la identificació del client, la base imposable, tipus impositiu i quota.
Article 3. Llibre registre de compres i despeses.
1. El llibre registro de compres i despeses, en el qual s'anotaran, amb la deguda separació, la totalitat de les despeses derivades de l'exercici de l'activitat, contindrà:
a) El número de la factura rebuda, i si escau la sèrie, en la qual es reflecteixi la despesa. Quan no existeixi obligació de reflectir la despesa en factura les despeses es numeraran correlativament, anotant-se en el llibre registro de compres i despeses el número de recepció que correspongui en cada cas.
b) La data d'expedició de la factura o un altre document justificatiu i la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior.
c) El nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal de l'obligat a la seva expedició.
d) Concepte. A aquest efecte es reflectirà, almenys, amb el desglossament de despeses fiscalment deduïbles que consti en l'últim model de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat a l'inici de l'exercici al qual corresponen les despeses anotades en aquest llibre registro.
e) Si l'operació està subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit, la base imposable de les operacions, determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit i, si escau, el tipus impositiu aplicat i la quota tributària. Igualment serà vàlida l'anotació d'una mateixa factura en diversos seients correlatius quan inclogui operacions que tributin a diferents tipus impositius.
f) L'import que és considerada despesa a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
g) Si l'operació està subjecta a retenció o ingrés a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es consignarà separadament el tipus de retenció aplicat a l'operació i l'import retingut a l'emissor de la factura.
2. Igualment, hauran d'anotar-se per separat les factures rectificatives a què es refereix l'article 15 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, consignant el número de la factura expedida, la data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior, identificació del proveïdor, base imposable, tipus impositiu i quota.
3. Podrà fer-se un seient resumeixen global de les factures rebudes en una mateixa data, en el qual es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable corresponent a cada tipus impositiu, la quota impositiva global, sempre que l'import total conjunt de les operacions, Impost sobre el Valor Afegit no inclòs, no excedeixi de 6.000 euros, i que l'import de les operacions documentades en cadascuna d'elles no superi 500 euros, Impost sobre el Valor Afegit no inclòs.
Article 4. Lliuro registre de béns d'inversió.
1. En el llibre registre de béns d'inversió es registraran, degudament individualitzats, els elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional, d'acord amb el que es disposa en l'article 29 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
2. Els contribuents hauran de reflectir en aquest llibre registro les dades suficients per a identificar de forma precisa les factures i documents de duanes corresponents a cadascun dels béns afectes assentats.
3. S'anotaran, igualment, per cada bé individualitzat:
a) El número de factura o, en cas d'importació, el número del document duaner, o a falta dels anteriors, el número de recepció.
b) La data en què l'element patrimonial es trobi en condicions de funcionament.
c) La descripció del bé amb indicació de totes aquelles dades que permetin la seva perfecta identificació.
d) El nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del proveïdor.
e) El valor d'adquisició, així com el valor amortitzable de l'element patrimonial.
f) El mètode d'amortització aplicable.
g) El percentatge d'amortització aplicat cada període impositiu, així com la quota d'amortització resultant.
h) L'amortització acumulada.
També es faran constar la baixa del bé o dret amb expressió de la seva data i motiu. En el supòsit de transmissió del bé, hauran de fer-se constar les dades necessàries per a la identificació de l'operació.
Article 5. Llibres registres quan l'activitat empresarial no tingui caràcter mercantil en règim d'estimació directa.
D'acord amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els contribuents que desenvolupin activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil, d'acord amb el Codi de Comerç, estaran obligats a la gestió i conservació dels següents llibres registres:
a) Llibre registro de vendes i ingressos.
b) Llibre registro de compres i despeses.
c) Llibre registro de béns d'inversió.
La gestió d'aquests llibres s'ajustarà al que es disposa en els articles 2, 3 i 4 d'aquesta ordre.
Article 6. Llibres registres en activitats professionals.
1. D'acord amb el que es disposa en l'apartat 5 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els contribuents que desenvolupin activitats professionals el rendiment de les quals es determini pel mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a la gestió i conservació dels següents llibres registres:
a) Llibre registro d'ingressos.
b) Llibre registro de despeses.
c) Llibre registro de béns d'inversió.
d) Llibre registro de provisions de fons i suplerts.
2. Els llibres registres d'ingressos, despeses i béns d'inversió prevists en aquest article es portaran d'acord amb el que es disposa en els articles 2, 3 i 4 d'aquesta ordre, respectivament.
3. En el llibre registro de provisions de fons i suplerts s'anotaran, amb la deguda separació:
a) El número de l'anotació.
b) La naturalesa del moviment: provisió de fons o suplert.
c) Les dates en què les provisions o suplerts s'haguessin produït o pagat.
d) L'import d'aquests.
e) El nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del pagador de la provisió o perceptor del suplert.
f) El número de la factura en el qual es reflecteixi l'operació. Quan no existeixi obligació d'emetre factura, les provisions de fons i suplerts es numeraran correlativament anotant-se en aquest llibre registro el número que correspongui en cada cas.
Article 7. Llibres registres en activitats empresarials el rendiment de les quals es determini mitjançant el mètode d'estimació objectiva.
D'acord amb el que es disposa en els apartats 6 i 7 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini mitjançant el mètode d'estimació objectiva, estaran obligats a la gestió i conservació dels següents llibres registres:
a) Quan dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar un llibre registro de béns d'inversió, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 d'aquesta ordre.
b) Quan realitzin activitats el rendiment net de les quals es determini tenint en compte el volum d'operacions, hauran de portar un llibre registro de vendes i ingressos, d'acord amb el que es disposa en l'article 2 d'aquesta ordre.
En aquest llibre, a més del contingut establert en l'article 2 d'aquesta ordre, hauran d'incloure's les subvencions corrents i de capital incloent els criteris d'imputació i les indemnitzacions. En el cas que existeixin operacions acollides al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca en l'Impost sobre el Valor Afegit, es consignarà separadament l'import reintegrat de la compensació.
Article 8. Llibres registres de les entitats en règim d'atribució de rendes.
1. De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 8 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.
2. La gestió de llibres registres per les citades entitats s'ajustarà a el que s'estableix en els articles 1 a 7 de la present ordre, tenint en compte el règim de determinació del rendiment net de l'activitat pel qual hagi optat l'entitat o que, si escau, li resulti aplicable, a l'efecte del que es disposa en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Article 9. Requisits formals.
1. Tots els llibres registres esmentats en aquesta ordre hauran de ser portats, qualsevol que sigui el procediment utilitzat, amb claredat i exactitud, per ordre de dates, sense espais en blanc i sense interpolacions, raspadures ni ratllades i es totalitzaran, en tot cas, per trimestres i anys naturals.
2. Les anotacions registrals hauran de fer-se expressant els valors en euros. Quan la factura o un altre document justificatiu s'hagués expedit en una unitat de compte o divisa diferent de l'euro, haurà d'efectuar-se la corresponent conversió per al seu reflex en els llibres registres.
3. Quan els llibres siguin portats per mitjans electrònics o informàtics s'hauran de conservar els programes, fitxers i arxius informàtics que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats que permetin la interpretació de les dades quan l'obligació es compleixi amb utilització de sistemes informàtics. S'haurà de facilitar la conversió d'aquestes dades a format llegible quan la lectura o interpretació dels mateixos no fos possible per estar encriptats o codificats.
En el cas que els llibres no es portin en format electrònic serà vàlida la realització de seients o anotacions, per qualsevol procediment idoni, sobre fulles separades, que després hauran de ser numerades i enquadernades correlativament per a formar els llibres esmentats en l'apartat anterior.
4. Els contribuents i entitats que realitzin diverses activitats, conformement al que es disposa en l'article 38 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, hauran de portar llibres independents per a cadascuna d'elles. En el cas que els llibres registres no es portin en format electrònic s'haurà de fer constar en el primer foli l'activitat a què es refereixen.
Article 10. Termini per a les anotacions registrals.
1. Les operacions que hagin de ser objecte d'anotació registral hauran de trobar-se assentades en els corresponents llibres registres abans que finalitzi el termini per a realitzar la declaració i ingrés dels pagaments fraccionats a què es refereixen els articles 109 a 112 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
2. No obstant això, les operacions efectuades pel subjecte passiu respecte de les quals no s'expedeixin factures, hauran d'anotar-se en el termini de set dies a partir del moment de la realització de les operacions o de l'expedició dels documents, sempre que aquest termini sigui menor que l'assenyalat en l'apartat anterior.
3. Les factures rebudes hauran d'anotar-se en el corresponent llibre registro per l'ordre en què es rebin, i dins del període impositiu que procedeixi efectuar la seva deducció.
Article 11. Rectificació de les anotacions registrals.
Quan els empresaris o professionals haguessin incorregut en algun error o omissió en efectuar les anotacions registrals a què es refereixen els articles anteriors hauran de rectificar-les immediatament que s'adverteixin. Aquesta rectificació haurà d'efectuar-se mitjançant una anotació o grup d'anotacions que permeti determinar, per a cada període trimestral de liquidació del pagament fraccionat corresponent, la totalitat dels ingressos i despeses del període, una vegada practicada aquesta rectificació.
Article 12. Compatibilitat amb altres llibres.
Els llibres registres regulats en aquesta ordre podran ser utilitzats a l'efecte de l'Impost sobre el Valor Afegit, sempre que s'ajustin als requisits que s'estableixen en el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit aprovat per Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.
Article 13. Obligació de conservació i posada a la disposició de l'Administració de factures i altres documents acreditatius de les operacions anotades en els llibres registres.
De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 1 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març, els contribuents d'aquest Impost estaran obligats a conservar, durant el termini màxim de prescripció, tots els justificants, factures i altres documents acreditatius de les operacions, despeses, i ingressos de qualsevol tipus que hagin estat objecte de reflex en els llibres registres establerts en la present ordre, i a exhibir-los davant els òrgans competents de l'Administració tributària, quan siguin requerits a aquest efecte.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
D.dt. Única. Derogació normativa.
A l'entrada en vigor de la present ordre ministerial queda derogada l'Ordre de 4 de maig de 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres-registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
DISPOSICIONS FINALS
D.F. Única. Entrada en vigor.
La present ordre entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents.
Madrid, 28 de juny de 2019.- La Ministra d'Hisenda, María Jesús Montero Quadrat

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu