Notícies

Fiscal

MESURES URGENTS EXTRAORDINARIES DEL COVID-19

MESURES EN L’ÀMBIT TRIBUTARI:

Les mesures en matèria de terminis tributaris són els següents: 

a) Suspensió del còmput del termini de durada dels procediments tramitats per l'Agència Tributària des del 18 de març de 2020 fins al 30 d'abril de 2020 i suspensió del còmput dels terminis de caducitat i dels terminis de prescripció, des del 18 març 2020 fins el 30 d'abril de 2020.

b) Inici l'1 de maig de 2020 del termini per a interposar recursos o reclamacions econòmic- administratives.

c) Es beneficien de l'ampliació de terminis fins al 30 d'abril de 2020 els terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estaven conclosos a aquesta data. En concret, s'amplien els terminis següents:

1. Els terminis per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu i els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornaments i fraccionament concedits.

2. Els terminis per atendre requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, i per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació.

d) Els terminis que es beneficien de l'ampliació fins el 20 de maig de 2020, seran els oberts a partir de el 18 de març de 2020, inclòs. En concret, s'amplien els terminis següents:

1. Els terminis per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu,

2. Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornaments i fraccionament concedits. Els terminis per atendre requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació, i per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència.

e) La norma no exigeix la presentació de cap sol·licitud perquè s'apliqui l'ampliació dels terminis. L'ampliació s'aplicarà d'ofici.

f) Els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i els terminis de presentació de les declaracions informatives no es veuen afectats per la suspensió de terminis.

g) Si l'Administració ha notificat una liquidació tributària abans de l'18 de març, i el termini d'ingrés en període voluntari venç abans de el 30 d'abril de 2020, el termini de pagament en període voluntari s'estén fins al 30 d'abril de 2020. En el mateix sentit, si l'Administració ha notificat una providència de constrenyiment amb anterioritat al 18 de març, i el termini d'ingrés en període executiu venç abans del 30 d'abril de 2020, el termini de pagament en període executiu s'estendrà fins al 30 d'abril de 2020.

h) Els acords d'ajornament i fraccionament notificats abans del 18 de març: Els venciments que es produeixin entre el 18 de març i el dia 30 d'abril de 2020, es traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia.

En cas que l'Administració notifiqui la inadmissió o arxiu d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament presentada en període voluntari abans de l'18 de març, sinó es realitza l'ingrés, s'emetrà provisió de constrenyiment. El termini d'ingrés per a abonar el deute amb el recàrrec de constrenyiment reduït amb el 10% s'amplia fins al 30 d'abril.

i) Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació. El termini per atendre el requeriment o la sol·licitud d'informació s'estén fins al 30 d'abril de 2020.

j) Els terminis per a formular al·legacions (tràmits d'al·legacions i audiència): El termini per a complimentar el tràmit d'al·legacions s'estén fins al 30 d'abril de 2020.

k) Si l'Administració ha notificat una liquidació tributària després de el 18 de març de 2020, el termini de pagament en període voluntari s'estén fins el 20 de maig de 2020.

l) Si l'Administració ha notificat una providència de constrenyiment amb posterioritat a l'18 de març, el termini de pagament en període executiu s'estendrà fins el 20 de maig de 2020.

m) Els acords d'ajornament i fraccionament notificats després del 18 de març. Els venciments anteriors a el dia 20 de maig es va traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia.

n) si l'Administració ha notificat després de l'18 de març la denegació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament, el termini d'ingrés es trasllada al 20 de maig de 2020.

o) Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació rebuts després de l'18 de març s’amplien fins el 20 de maig de 2020.

p) Si s’ha notificat un acte o resolució abans del 14 de març de 2020, i el termini de recurs o reclamació no ha finalitzat en aquesta data, el termini per presentar un recurs o una reclamació economicoadministrativa s'iniciarà de nou el dia 1 de maig de 2020 o bé el dia següent a què perdin vigència les possibles pròrrogues de el Reial Decret de l’estat d’alarma, en el cas que aquest dia fos posterior a l'1 de maig.

                                          --------------------------------------------------------

 

PRESTACIÓ PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTONOMES AFECTADES ECONOMICAMENT PEL COVID-19 (GENERALITAT DE CATALUNYA):

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l'activitat professional.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

TERMINI PER REALITZAR LA SOL·LICITUD:

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

HO PODRÀ DEMANAR QUALSEVOL TREBALLADOR AUTÒNOM?

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

COM ES DECIDIRÀ L’IMPORT?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

L’AJUT SERÀ EN UN ÚNIC PAGAMENT?

Sí, de fins un màxim de 2.000€.

                                                        ---------------------------------------

PRESTACIÓ PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS (RDL 08/2020, 17 de març 2020- COVID-19):

Podran sol·licitar aquesta prestació aquells autònoms que hagin vist afectada o suspesa la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19. Podran sol·licitar aquesta prestació qualsevol treballador autònom: Persona Física, Soci d’una Societat, Administradors, Socis d’una cooperativa, Socis d’una comunitat de béns, familiar col·laborador...

Es podrà sol·licitar la prestació pels motius següents:

-         Activitat suspesa en virtut del previst en el Real Decret 463/2020, de 14 de març.

-         Reducció de la facturació: almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

QUANTITAT QUE ES POT PERCEBRE I DURANT QUANT DE TEMPS:

La prestació consistirà en l’abonament de 70% de la base reguladora i la duració serà inicialment d’1 mes, podent-se prorrogar fins que finalitzi l’estat d’alarma.

TERMINI PER REALITZAR LA SOL·LICITUD:

a) Els treballadors autònoms que es trobin amb la seva activitat suspesa pel Real Decret 463/2020 podran presentar la sol·licitud a partir del dia 19/03/2020.

b) Aquells treballadors que la seva activitat no es trobi recollida en el Real Decret 463/2020 però la seva facturació s’hagi vist reduïda en un 75% podran presentar les sol·licituds a partir del 15 d’abril.

INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL:

Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altre prestació del sistema de la Seguretat Social.

                                                 ---------------------------------------------

 

MESURES LABORALS RESPECTE  EMPRESES I AUTÒNOMS AMB TREBALLADORS.

A) Expedients de suspensió de contractes de treball o de reduccions de jornada per FORÇA MAJOR: 

Les empreses podran iniciar expedient de regulació d’ocupació temporal de suspensions dels contractes de treball o de reduccions de jornada dels treballadors per causa de força major en els següents supòsits: 

  1. Suspensió o cancel·lació d’activitat.
  2. Tancament temporal de locals oberts al públic.
  3.  Empreses afectades per  restriccions en el transport públic i, de la mobilitat de les persones i/o  mercaderies.
  4. Manca de subministres que impedeixin greument continuar amb l’activitat ordinària de l’activitat. 
  5. Contagi de la plantilla
  6. Afectació  a l’empresa per mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

La tramitació de l’expedient es farà al Departament de treball de la Generalitat.

Cotització a la Seguretat Social: En els expedients de suspensió de contractes o de reducció de jornada, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa del pagament de la quota patronal i dels conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió de contractes o de reducció de jornada en base a aquesta causa. Aquesta exoneració, que les empreses hauran de demanar a la Seguretat Social, no tindrà efectes pels treballadors i tot aquest període serà considerat com cotitzat. 

El temps en que es percebi l’atur, que serà el temps en que estigui suspès o reduït el contracte, no computarà  als efectes de consumir els períodes d’atur a que te dret el treballador. 

B) Expedients de suspensió de contractes de treball o de reduccions de jornada per força major per CAUSES OBJECTIVES (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció):

El Decret Llei també modifica la tramitació dels expedients de suspensió de contractes de treball o de reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19. 

Aquest expedient es tramita al Departament de Treball i no exonera de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social; l’empresa ha de cotitzar a la Seguretat Social mentre els treballadors estan a l’atur.

El temps en que es percebi l’atur, que serà el temps en que estigui suspès o reduït el contracte, no computarà  als efectes de consumir els períodes d’atur a que te dret el treballador. 

Important: EN ELS DOS TIPUS D’EXPEDIENT (per Força Major i per Causes Objectives) s'estableix una salvaguarda d'ocupació consistent en el compromís per part de l'empresa de mantenir el nivell d'ocupació durant un termini de sis mesos, des de la data de represa de l'activitat.

                                                               ----------------------------------

Quedem a la seva disposició per ampliar-li la informació que precisi.

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu