Notícies

Fiscal

MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’IMPOST DE SOCIETATS

MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’IMPOST DE SOCIETATS.-SOCIETATS CIVILS

 

A partir de l’1 de gener de 2016 entrarà en vigor la modificació de la Llei de l’Impost de Societats (Art.7 LIS). Concretament afecta a la tributació de les Societats Civils les quals tinguin personalitat Jurídica i objecte mercantil quepassaran a tributar per l’Impost de Societats i NO PER IMPUTACIÓ DE RENDES ALS SOCIS com fins ara. Aquest fet comporta l’obligació de portar comptabilitat.

 

La recent modificació de l’Impost de Societats obliga a valorar l’opció de transformar la societat civil privada en una altra forma jurídica més adequada per gestionar activitats econòmiques.Fins ara, la gestió de les societats civils era relativament senzilla i econòmica, donat que no tenien obligació de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. A més, el rendiment de les Societats Civils tributava en l’Impost sobre la Renda dels Socis, en règim d’atribució de rendes.La reforma fiscal 2016 ha modificat la tributació del benefici obtingut mitjançant una societat civil. Concretament, l’article 7 de la Llei d’Impost sobre Societats estableix que les societats civils també tributaran a l’Impost de Societats, amb l’única excepció de les societats civils que no tinguin personalitat jurídica o objecte mercantil.En relació al requisit de personalitat jurídica, a efectes tributaris s’estableix que per ser considerades subjecte passiu a efectes de l’impost de societats, és suficient que les societats civils constituïdes mitjançant un document privat, hagin presentat aquest document en el tràmit d’obtenció de número d’identificació fiscal. Per tant, podria dir-se que totes les societats civils tenen personalitat jurídica a efectes tributaris donat que, excepte en algun cas, per obtenir el número d’identificació fiscal és necessari presentar el contracte de constitució.En relació a l’objecte mercantil, només tributaran l’Impost de Societats aquelles societats amb objecte mercantil, és a dir, les societats civils que explotin una activitat econòmica.Aquesta nova llei no afecta a les COMUNITATS DE BÉNS perquè conceptualment són entitats diferents de les societats civils. Per tant, les comunitats de béns no seran subjectes passius de l’Impost de Societats encara que realitzin una activitat econòmica.

Les societats civils de professionals com metges, advocats, arquitectes i la resta de professionals, no hauran de tributar per l’Impost de Societats. La mesura tampoc afecta a les societats civils que no tinguin objecte mercantil. Per exemple, una societat civil que tingui per objecte l’administració d’un o varis immobles arrendats (sempre que l’arrendament no es pugui considerar una activitat econòmica segons la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és a dir,  que tingui una persona contractada i un local afecta a l’activitat). Ni a les societats civils que tinguin per objecte una activitat agrària, forestal o minera, perquè el Codi de Comerç considera que totes aquestes activitats no són activitats mercantils.

 

El més aconsellable és reconsiderar la forma jurídica a fi de valorar l’opció de transformar en societat limitada. Les societats civils afectades començaran a tributar amb l’Impost de Societats durant l’exercici 2016. Les principals conseqüències són que el benefici fiscal tributarà al tipus general del 25% i que hauran de portar una comptabilitat més complexa, adaptada a les preinscripcions del Codi de Comerç, fets que probablement repercutiran a l’increment de costos interns o externs.

 

Si les comparem amb les societats limitades, les societats civils mantindran algun estalvi en matèria d’obligacions formals. En concret, les societats civils no hauran de presentar comptes anuals al Registre Mercantil i no tindran les obligacions de documentar els contractes en escriptura notarial o d’inscriure’s al Registre Mercantil. Però per altra banda, les societats civils tindran molts dels inconvenients d’una societat limitada però sense tenir el benefici de limitació de responsabilitat que tenen les societats limitades. Per tant, el més aconsellable és reconsiderar la forma jurídica, amb objecte de valorar l’opció de transformar-se en societat limitada o una altra figura societària que limiti la responsabilitat dels socis.

Les societats civils poden dissoldre’s aplicant un règim fiscal favorable. L’alternativa que preveu la normativa per les societats que no vulguin tributar a l’Impost de Societats és la dissolució i liquidació de la societat civil quasi sense cost fiscal sempre i quan l’acord s’adopti durant els 6 primers mesos de l’exercici 2016 i dins dels 6 mesos següents es realitzin tots els actes necessaris per l’efectiva extinció de la societat. En aquest cas, la societat pot continuar en règim d’atribució de rendes durant tot l’exercici 2016.

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu