Notícies

Fiscal

NOVETATS FISCALS EXERCICI 2017

NOVETATS FISCALS EXERCICI 2017

Pendents de les novetats que s’incorporin en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 i en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per el mateix exercici,   us volem destacar  les següents novetats.

 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Renuncia al REDEME

Excepcionalment  el mes de juny es podrà renunciar al REDEME per tal de no quedar  obligat per aquest motiu, a entrar al Sistema de Subministrament Immediat d’Informació.

Sistema de Subministrament Immediat d’Informació

A partir de 1/07/2017 s’implanta un nou sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària –SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació.  El SII és obligatori per a empresaris, professionals i altres subjectes passius del qual període de liquidació coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDEME (Registre de Devolució mensual del IVA).

 Serà possible acollir-se al  SII de manera voluntària, exercint l'opció en el model 036 del mes de novembre anterior a l’any d’aplicació,  o al presentar la declaració de començament d'activitat.

Excepcionalment per l’actual exercici, el sistema s’aplicarà a partir de 1/07/2017 i és disposarà fins al 31/12/2017 per facilitar la informació relativa  al sis primers mesos de l’any.

Aquells que apliquin el SII estan exonerats (per a les declaracions a partir de juliol de 2017), de presentar els següents models: 347 “Declaració d'operacions amb terceres persones”, 340 “Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IVA i IGIC i altres operacions” i 390 “declaració-resum anual del IVA”.

REGIM DE MÒDULS

Obligació d’informar en el model 303 del quart trimestre de 2016 de la xifra de vendes de l’exercici 2016.

El 31/12/2017  quedaran exclosos del règim de mòduls els contribuents que superin el límit de  150.000 € d’ingressos. En el cas de estar obligats a emetre factura, (els seus clients són empresaris)  el límit és situa en els  75.000€.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES.

Programa PADRE

Desapareix el Programa PADRE que serà substituït pel Sistema Renda WEB, el qual es generalitza per a tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa  de les seves rendes.

Tributació dels drets de subscripció.

A partir de 1/1/2017 la venda de drets de subscripció es declararà com un guany patrimonial de l’exercici en que es porti a terme la venda. Fins ara es declarava l’import obtingut com a menys valor d’adquisició de les accions  i per tant no tributava fins al moment de la venda de les accions.

Compensació de pèrdues

El límit de compensació entre  rendiments y variacions patrimonials de la base de l’estalvi passa del 15% al 20%.

Model 289 Declaració informativa anual de comptes financeres en l’àmbit d l’assistència mútua.

S’amplia la informació quantitativa i qualitativa que les entitats financeres de més de 130  països  han de facilitar a l’AEAT en relació als comptes oberts a l’exterior. A part d’una major concreció en les dades personals que faciliten la identificació ,  és detallaran els moviments de capitals i no únicament els  saldos a final d’any.

IMPOST DE SOCIETATS

Aplaçament dels pagaments fraccionats.

No es podran aplaçar els pagaments fraccionats de l’impost de societats.

Increment de la quantia mínima a ingressar per pagaments fraccionats.

Es fixa una quantia mínima a ingressar,  per aquelles empreses que facturin més de 10 milions d’euros.

Els canvis més significatius en matèria d’Impost de Societats afecten a les empreses que facturen més de 20 milions d’euros i a les societats que realitzin transmissions de participacions i accions. En general s’endureixen les condicions per aplicar exempcions i deduccions.

ALTRES

Segons la nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 13 de gener de 2017, l’IPC -índex general- acumulat de l’any 2016 ha estat de l’1,6% per tot l’estat espanyol i de l’1,9% a Catalunya.

Ajornaments: després de les diferents informacions rebudes, i diverses opinions publicades, sembla ser que finalment (17/01/2017), els deutes tributaris per IVA inferiors a 30.000€ sense garanties, podran continuar demanant-se, sense justificació de l’existència de quotes no cobrades.

Restem a la vostra disposició per tal de ampliar la informació continguda en aquesta circular.

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu