Notícies

Fiscal

Reformes urgents treball autònom

LLEI 6/2017 de 24 d’octubre de reformes urgents del treball autònom.

Aquesta Llei aprova importants mesures de reforma del treball autònom.

Ampliació del temps de duració de la tarifa plana.

S’amplia de 6 a 12 mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals (sempre que s’opti per la tarifa mínima) i es redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder beneficiar-se de la mateixa (en el cas d’haver-se beneficiat de la tarifa plana en el període d’alta anterior, aquest període serà de 3 anys).

Aquest benefici s’aplica als treballadors autònoms que causin alta inicial, o be si ja han estat donats d’alta com autònoms, que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys (3 si ja s’hagués beneficiat) immediatament anteriors a la data de l’alta nova.

AQUESTA MESURA ENTRARÀ EN VIGÈNCIA EL PROPER DIA 1 DE GENER DE 2018

 

També s’introdueix un nou supòsit de tarifa plana, per dones autònomes que tornin a realitzar una activitat per compta pròpia en els 2 anys següents a la data de baixa per descans per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acolliment o tutela.

Abonaran 50 euros mensuals (sempre que tributin per la base mínima) durant els 12 mesos següents a la reincorporació. Si s’optés per una base superior a la mínima, la bonificació seria del 80% sobre la quota de contingències comunes.

 

Afiliació, alta i baixa en el Règim d’autònoms, fins a tres cops a l’any, abonant-se la quota per dies treballats.

L’autònom podrà afiliar-se i donar-se d’alta i baixa fins a tres cops en el mateix any natural i en aquests mesos només pagarà per dies treballats, des de la data d’alta fins a la data de baixa, sense haver de pagar el mes enter com fins ara.

La quota es dividirà per 30 i es multiplicarà per els dies en alta.

AQUESTA MESURA ENTRARÀ EN VIGÈNCIA EL DIA 1 DE GENER DE 2018

 

Canvi de la base de cotització fins a 4 cops a l’any.

L’autònom podrà canviar la seva base de cotització fins a 4 cops dins de l’any natural, concretament els dies 1 d’abril, 1 de juliol, 1 d’octubre i 1 de gener del proper any.

AQUESTA MESURA ENTRERÀ EN VIGÈNCIA L’1 DE GENER DE 2018

Compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb treballs com a autònom.

Els autònoms podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la pensió de jubilació amb el manteniment de l’activitat, sempre que acreditin tenir contractat al menys un treballador per compte aliena.

Es manté la compatibilitat del 50% de la pensió, si no es tenen treballadors al seu càrrec.

 

L’accident “in-itinere” es considera com accident de treball.

S’equipara l’accident “in-itinere” dels autònoms que cotitzin per riscos professionals, i per tant es considera accident de treball el sofert en anar o tornar del lloc de prestació de l’activitat econòmica o professional.

A aquests efectes, és lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceix habitualment la seva activitat que no coincideix amb el seu domicili i estigui així declarat fiscalment.

 

Reducció del recàrrec per retard en el pagament de les quotes del primer mes.

Es redueix a un 10% el recàrrec per ingrés fora de termini de la deute per quotes de Seguretat Social durant el primer mes següent al reglament. Abans, el recàrrec era d’un 20%.

AQUESTA MESURA ENTRARÀ EN VIGÈNCIA L’1 DE GENER DE 2018

 

Devolució de la meitat de l’excés de cotitzacions en situació de pluriactivitat.

Quan l’autònom cotitzi al mateix temps en un altre règim per compte aliena, situació que es coneix com a pluriactivitat, la Seguretat Social retornarà d’ofici la mitat de l’excés de les cotitzacions ingressades, abans de l’1 de maig de l’any següent al calculat i sempre com a màxim del 50% de les quotes ingressades per contingències comunes en el regim d’autònoms. No obstant, la norma permet a l’Administració posposar la devolució.

 

Millores en les mesures de conciliació professional i familiar ja existents.

La bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes durant 12 mesos per tenir cura de menors de 7 anys al seu càrrec, s’amplia als menors de 12 anys d’edat.

Pel que fa a la bonificació del 100% de la quota per motiu de descans maternal, paternal, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, s’amplia també a supòsit de guarda amb finalitat d’adopció.

En aquesta bonificació per maternitat, deixa de ser requisit imprescindible la simultània substitució del autònoms mitjançant un contracte d’interinitat bonificat, és a dir, es pot percebre encara que l’autònom no sigui substituït, però s’introdueix una duració mínima del descans d’un mes.

La bonificació passa a ser del 100% de la quota resultant d’aplicar a la base mitjana de cotització del autònom en els 12 mesos anteriors (fins ara era la base mínima o fixe corresponent), Si l’autònom està en alta amb un període inferior als 12 mesos, s’aplicarà la cotització dels mesos que s’acrediti en alta.

 

Bonificació per la contractació indefinida de familiars.

S’introdueix una nova bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos a aquells contractes indefinits celebrats per l’autònom amb el seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consagnitat o afinitat, fins el segon grau inclòs, com treballadors per compte aliena.

Per obtenir aquesta bonificació, l’empresari no ha d’haver extingit contractes de treball, bé sigui per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte.

S’ha de mantenir el nivell de treball en els 6 mesos posteriors a la celebració del contracte, sense que se computin a aquests efectes les extincions procedents.

 

Milloren els beneficis en la cotització a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.

El període de baixa en el Règim d’autònoms exigit perquè aquests col·lectius tinguin dret als beneficis en la cotització en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan ja haguessin tingut la bonificació anteriorment.

AQUESTA MESURA ENTRARÀ EN VIGÈNCIA L’1 DE GENER DE 2018

 

Mesures per clarificar la fiscalitat dels treballadors autònoms.

Tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa:

a)      Les primes d’assegurança de malaltia pagades pel contribuent en la part que correspongui a la seva pròpia cobertura i al seu cònjuge i fills menors de 25 anys que visquin amb ell. El límit màxim de deducció serà de 500 euros per cada persona o de 1.500 euros per persona amb discapacitat.

b)      En el supòsit que el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual pel desenvolupament de la seva activitat econòmica, les despeses de subministres com ara aigua, gas, electricitat, telefonia o internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la superfície total.

c)      Les despeses de manutenció del propi contribuent fetes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es facin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin per mitjà de qualsevol sistema electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per les dietes i assignacions per despeses normals de manutenció dels treballadors.

AQUESTA MESURA ENTRARÀ EN VIGÈNCIA L’1 DE GENER DE 2018

Quedem a la seva disposició per ampliar-li la informació que precisi.

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu